با همین دیدگان اشک آلود / از همین روزن گشوده به دود


به پرستو، به گل، به سبزه، درود!

...