اندر کلاس طراحی اجزا، پشت ۶ عدد دختر نشسته ام که گوشیم را بزنم به شارژ و به اینترنت متصل شوم.

یکی به این استاد بگوید اینقدر چپ چپ نگاه نکند، برق خانه مان رفته آقااا