گفت

"میخواهم انار دست تو باشم

انار آماده و آبلمبو شده ای

برای بوسه های سرخ تو "


پی نوشت: عنوان را Oo TOLOK بخوانید. که همان آبلمبوست در گویش یزدی :)

می فرمایند یه گفت اولش کم داره. چشم اصلاح شد :)