میگن روز خشونت علیه زنان و همچین چیزیه
والا من همین چند دقیقه پیش سر جلسه امتحان، گفتم استاد من اگه اجازه بدین برم دستشویی دارم میترکم
گفت نه نمیشه بشین سر جات
بعد ده دقیقه بعد یه دختری رفت دستشویی و برگشت
آیا این خشونت علیه مردان نیست؟!
روز خشونت علیه مردان کجاست پس :/