سالها پیش که 6-7 سالم بود فامیلم از درویش گوهری به گوهری تغییر پیدا کرد و بعدها که از پدرم پرسیدم گفت این دو کلمه کاملا در تضاد با همدیگر هستند. اما امروز که 22 ساله ام با خودم عهد بسته ام که تا حداکثر 6-7 سال دیگر باز فامیلیم را به همان که بود از اول برگردانم. چرا که درویشی که در شعر این عکس و آن شعر حافظ معنا پیدا میکند نه تنها تضادی با آن گوهر ندارد که چیزی فراتر از تمام گهرهایی است که ممکن است بدست آیند.

توانگرا دل درویش خود بدست آور / که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند...

+ دیروز که اسباب مادربزرگ و پدربزرگ مرحومم را از خانه جمع میکردیم و هر کدام از بچه ها و نوه ها چیزی را به یادگار برمیداشتند من این قاب تصویر و این میز کوچک چوبی و آن کشکول درویشی را به یادگار آوردم و ای کاش که بماند در این جهان درویش...