احتمالا اون ماهی سیاه کوچولویی که دلش برای ماهی گُلی تنگ شده، منم.